Zeven vacatures projectmedewerkers mentaal welbevinden

Tijdens de coronapandemie komt het mentaal welzijn van studenten onder druk te staan. Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts, keurde de Vlaamse Regering op 4 december 2020 een addendum ‘Duurzaam versterken studentenwelzijn tijdens en in de nasleep van de coronapandemie (1/01/2021-31/12/2021)’ bij het Convenant Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs goed.

Gedurende het kalenderjaar 2021 ontvangt het SIHO bijkomende financiering om:

(1) een digitaal platform studentenwelzijn te ontwikkelen dat informatie- en bewustwordingsmaterialen (awareness) bundelt over de mentale gezondheid en psychische klachten en voorziet in een online e-health aanbod voor studenten;

(2) een lerend netwerk voor instellingen hoger onderwijs verder uit te bouwen waarin de deskundigheid inzake mentaal welbevinden en inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam worden gedeeld en bevorderd;

(3) zes verbindingsofficieren aan te stellen om de samenwerking in de studentengemeenschappen tussen hoger onderwijsinstellingen en regionale diensten op vlak van mentaal welbevinden te bevorderen, verder bouwend op bestaande expertise van onder andere de studentenvoorzieningen en in nauwe samenwerking met de instellingen.

Onder het motto ‘Samen inclusief hoger onderwijs realiseren’ engageert het SIHO zich om dit project in nauwe samenwerking met de studentenvoorzieningen van de hoger onderwijsinstellingen, de Vlaamse Vereniging van Studenten, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescholenraad en het brede middenveld te realiseren.

Om dit project te realiseren, werft het SIHO zeven gedreven projectmedewerkers aan:

Raadpleeg de zeven vacatures in de vacaturedatabank van Arteveldehogeschool die als administratief coördinerende instelling van het Steunpunt fungeert.

Met vragen tot betrekking tot het project of de vacatures kun contact opnemen met Valérie Van Hees, coördinator SIHO via valerie.vanhees@siho.be,

Uiterste sollicitatiedatum 11/01/2021.

studerende jongere in de biblotheek